fbpx

Reklamačný poriadok

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. 

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť  e-mailom na adresu info@beunique.sk  Reklamovaný tovar je možné zaslať kurierskou spoločnosťou na uvedenú adresu Chrastie 2A,Kosice, 04001. Tovar Vám odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar neposielajte s odložením na pošte ani depe. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru. Súčasťou reklamácie musia byť aj kontaktné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e mail, telefonický kontakt a IBAN.  Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady.

VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vaších predstáv, vrátime Vám peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 • tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky
 • tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja
 • zásielka musí obsahovať originál účtenky a vyplnený sprievodný FORMULÁR s požiadavkou na vrátenie peňazí
 • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý. Tovar neposielajte s odložením na pošte ani depe.
 • Náklady spojené s vrátením tovaru:
  Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.
 • Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar a prípadné poštovné a balné zaslané na Váš bankový účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou. Zaplatená čiastka bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

VÝMENA TOVARU

Výmenu tovaru  zakúpeného na e-shope www.beunique.sk je možno uskutočniť do 14 dní od prevzatia zásielky . Riadte sa pokynmi pre “Vratenie tovaru” Po vrátení balíka bude podľa priloženého formulára vykonaná finančná náhrada. Na iný produkt je potrebné vytvoriť novú objednávku.

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. 


Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

 • si kupujúci vadu spôsobil sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,
 • ak ide o zjavné vady tovaru a kupujúci tieto vady nevytkol pri preberaní tovaru,
 • vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
 • spôsobené neoprávneným zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť,

Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnench prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak však k prevzatiiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba sa nevzťahuje na tovar podliehajúci rýchlej skaze. Pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze je spotrebiteľ povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak práva zanikajú. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomné potvrdenie, ktoré obsahuje údaje spotrebiteľa, dátum, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar bol reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, popis vady, dátum vybavenia reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie:

 • v prípade uznania opodstatnenosti reklamácie a vybavenia reklamácie výmenou vadného tovaru za bezvadný tovar, alebo opravou tovaru, zašle predávajúci potvrdenie o vybavení reklamácie spotrebiteľovi spolu s novým tovarom alebo opraveným tovarom na adresu spotrebiteľa uvedenú v oznámení o uplatnení reklamácie;
 • v ostatných prípadoch zašle predávajúci oznámenie o vybavení reklamácie na e mail Spotrebiteľa uvedený v oznámení o uplatnení reklamácie alebo písomne poštou.

PRÁVA SPOTREBITEĽA

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas.  Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ  príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znenim stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná  inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní  finančných služieb.

V prípade cezhraničného sporu ma spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhs r.sk

Návrat hore