fbpx

Reklamačný poriadok

26) Ak má Zákazník záujem o reklamáciu, jeho povinnosťou je písomne kontaktovať Dodávateľa na e-mailovej adrese info@beunique,sk, pričom v reklamácii musí byť uvedený konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

27) V prípade reklamácie Dodávateľ zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie a informácie k spôsobu vybavenia reklamácie v rámci zákonných lehôt. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa uplatnenia reklamácie u Dodávateľa podľa predchádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok.

28) Reklamácia môže byť vybavená tak, že bude uznaná úplne alebo čiastočne alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

29) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa považuje za podstatné porušenie Nájomnej zmluvy a Zákazník má právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť.

31) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

32) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Predmetu kúpy alebo závažnosť vady.

33) Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

34) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet prenájmu mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu alebo má právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť.

užívať.

35) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny prenájmu.

36) Pri použitých veciach nezodpovedá Dodávateľ za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

37) Akúkoľvek vadu, ktorú je možné zistiť ihneď pri prvom prezretí, je Zákazník povinný reklamovať u Dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia Predmetu prenájmu; v opačnom prípade stráca Zákazník právo na uplatnenie akejkoľvek vady.

Návrat hore