fbpx

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.BEUNIQUE.SK

obchodnej spoločnosti LKV Trade s.r.o., so sídlom Chrastie 2, 04001 Košice, IČO 53015776, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 48645/V

Spoločnosť spoločnosti LKV Trade s.r.o. je internetový obchod, ktorý sa zoberá prenájmom modnych doplnkov vo vlastníctve spoločnosti LKV Trade s.r.o a to za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy.

ČLÁNOK I.

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webového sídla www.beunique.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

2) Dodávateľom sa rozumie obchodná spoločnosť LKV Trade s.r.o., so sídlom Chrastie 2, 04001 Košice, IČO 53015776, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 48645/V  (ďalej len „Dodávateľ“).

3) Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ v právnom postavení:

ii. kupujúceho podľa  týchto Obchodných podmienok,

iii. nájomcu podľa týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zákazník“).

4) Treťou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je Dodávateľom alebo Zákazníkom.

5) Zákazníkom v právnom postavení spotrebiteľa sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

6) Zákazníkom v právnom postavení podnikateľa sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

7) Nájomnou zmluvou sa rozumie zmluva podľa týchto Obchodných podmienok uzatvorená medzi Dodávateľom v postavení prenajímateľa a Zákazníkom v postavení nájomcu, ktorej predmetom je dočasné prenechanie predmetu nájmu Zákazníkovi do odplatného a dočasného užívania (ďalej len „Nájomná zmluva“).

8) Za predmet prenájmu sa považuje tovar inzerovaný v ponuke na prenájom v Internetovom obchode (ďalej len „Predmet prenájmu“).

9) Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Sprostredkovateľskej zmluvy, Kúpnej zmluvy a Nájomnej zmluvy. Prípadné ďalšie písomné dojednania odchýlne od týchto Obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

10) Obchodné podmienky, a Nájomná zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku a spravujú sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11) Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť Obchodné podmienky podľa vlastného uváženia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

12) Občianskym zákonníkom alebo „OZ“ sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

13) Obchodným zákonníkom alebo „OBZ“ sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

14) Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo „ZoOS“ sa rozumie zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15) Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo „ZoOSD“ sa rozumie zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základezmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) Zákonom o ochrane osobných údajov sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa rozumie zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) Dodávateľ je platcom DPH.

23) Akékoľvek platby podľa týchto Obchodných podmienok sa vykonávajú v mene EURO.

24) Akýkoľvek obchod upravený týmito Obchodnými podmienkami je možný len vtedy, pokiaľ je umožnený konkrétnou ponukou na webovom sídle Internetového obchodu.

ČLÁNOK I.

SPÔSOB UZATVÁRANIA A OBSAH NÁJOMNEJ ZMLUVY

1) Zákazník si môže objednať Predmet prenájmu prostredníctvom nákupného košíka v Internetovom obchode Dodávateľa.

2) Všetky informácie o vlastnostiach Predmetu prenájmu v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) ZoOSD sú dostupné v rámci inzerovanej ponuky Predmetu prenájmu v Internetovom obchode.

3) Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v objednávke v zmysle objednávkového formuláru.

4) Súčasťou objednávkového formuláru je aj kalendár, kde si Zákazník zvolí začiatok trvania prenájmu.

5) Doba prenájmu je minimálne 5 kalendárnych dní

6) Zákazník má možnosť rezervácie Predmetu prenájmu najdlhšie na rok dopredu.

7) Zákazník je povinný uhradiť v zmysle nasledujúcich článkov tejto časti Obchodných podmienok aj vratnú kauciu vo výške 80% z kúpnej ceny Predmetu prenájmu, ktorá bude slúžiť na možnosť zápočtu vratnej kaucie voči akýmkoľvek zákonným nárokom Dodávateľa a/alebo zmluvným nárokom Dodávateľa voči Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok. Kúpna cena bude vždy zverejnená v rámci inzerovanej ponuky pri Predmete prenájmu.

8) Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Zákazník nezadal všetky požadované údaje a/alebo tieto vyplnil chybne.

9) Odoslaná objednávka je považovaná za návrh Nájomnej zmluvy a je záväzná.

10) Nájomná zmluva medzi Dodávateľom ako prenajímateľom a Zákazníkom ako nájomcom vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa. Dodávateľ je povinný potvrdiť e-mailovou správou na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke obsah objednávky Zákazníka.

– identifikácia Zákazníka, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, telefonický kontakt a e-mailová adresa v závislosti od toho, či Zákazník vystupuje v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľa;

– kód Predmetu prenájmu alebo názov Predmetu prenájmu podľa inzerovanej ponuky;

– adresa miesta dodania Predmetu prenájmu (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že Predmet prenájmu má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Zákazníka);

– okamih dodania Predmetu prenájmu (deň, hodina), ak sa Zákazník dohodne s Dodávateľom odlišne ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach;

– meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu Predmetu prenájmu (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu Predmetu prenájmu je oprávnený Zákazník;

– termín prenájmu;

– súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

11) Zákazník je povinný vrátiť Predmet prenájmu v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na primerané opotrebenie, pričom primeraným opotrebením sa v tomto prípade rozumie stav Predmetu prenájmu vyplývajúci z jednorazového použitia na účel, na ktorý je určený, teda na svadbu.

12) V cene prenájmu je zohľadnené bežné zašpinenie vyplývajúce z jednorazového použitia podľa predchádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok, ako je napr, prach na vlečke, drobné zašpinenie od make-upu a pod.

13) Za nadmerné znečistenie Predmetu prenájmu (napr. Predmet prenájmu bude hnedý až čierny z mokrého exteriéru, budú na ňom fľaky od jedla/pitia a pod.) si Dodávateľ účtuje príplatok vo výške 50,- EUR, voči ktorému si Dodávateľ môže započítať vratnú kauciu.

14) V cene prenájmu nie je zahrnuté poškodenie Predmetu prenájmu. Ak je Predmet prenájmu opraviteľný, Zákazník je povinný zaplatiť sumu potrebnú na uvedenie do pôvodného stavu; voči tejto sume si Dodávateľ môže započítať vratnú kauciu.

15) Ak je Predmet prenájmu zničený a/alebo neopraviteľný, Zákazník je povinný uhradiť celú kúpnu cenu Predmetu prenájmu, pričom Dodávateľ je oprávnený započítať si voči kúpnej cene vratnú kauciu.

16) Za nedodržanie termínu vrátenia predmetu nájmu je Klient povinný uhradiť poplatok z omeškania vo výške 10,- EUR za deň. Prípadné predĺženie doby prenájmu je možné len na základe individuálnej dohody.

ČLÁNOK III.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

17) Cena prenájmu je uvedená vždy vedľa vybraného Predmetu prenájmu.

18) Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny prenájmu s tým, že nové ceny prenájmu sú pre Zákazníka platné dňom ich uverejnenia v Internetovom obchode. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na Predmet prenájmu uvedený v objednávke Zákazníka, ktorá bola zároveň potvrdená zo strany Dodávateľa podľa  článku 2 bodu 10 týchto Obchodných podmienok. V prípade, ak sa v Internetovom obchode objaví pri niektorom Predmete prenájmu cena evidentne chybná, Dodávateľ nemá povinnosť prenajať Predmet prenájmu za cenu chybnú, ale môže Zákazníkovi ponúknuť prenájom Predmetu prenájmu za cenu riadnu. Ak Zákazník v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, nebude viazaný návrhom Nájomnej zmluvy.

19) Kauciu podľa týchto Obchodných podmienok vráti Dodávateľ Zákazníkovi vždy najneskôr do 7 dní odo dňa vrátenia Predmetu prenájmu späť Dodávateľovi, pričom za vrátenie sa považuje doručenie Predmetu prenájmu Dodávateľovi, a to buď v celej výške alebo poníženú o zápočet vykonaný podľa týchto Obchodných podmienok.

20) Dodávateľ umožňuje len platbu kartou vopred spôsobom, ktorý je umožnený v rámci objednávky.

ČLÁNOK IV.

DODACIE PODMIENKY

21) Dodávky Predmetu prenájmu budú realizované podľa začiatku trvania prenájmu, ktorý si Zákazník zvolí. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade omeškania dodávky Predmetu prenájmu, ktorá nebola spôsobená konaním alebo opomenutím konania Dodávateľa predĺžiť dodaciu lehotu; je však povinnosťou Dodávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Zákazníka.

22) Zásielka s Predmetom prenájmu obsahuje faktúru (pokiaľ nie je faktúra doručená Zákazníkovi už vopred e-mailom). Pri prevzatí tovaru je Zákazník alebo osoba uvedená v objednávkovom formulári povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Zákazník tovar prevezme aj napriek poškodeniu obalu, Dodávateľ neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

23) Dodávateľ zabezpečuje dopravu Predmetu prenájmu v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý je umožnený v rámci objednávky.

24) Doručenie Predmetu prenájmu na iné územie je možné len na základe individuálnej dohody, kedy si Dodávateľ a Zákazník individuálne dojednajú dodacie a platobné podmienky, poštovné a balné, poistenie, ako aj prípadné iné náležitosti.

ČLÁNOK V.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

25) Dodávateľ si účtuje poštovné a balné podľa podmienok uvedených v inzerovanej ponuke.

ČLÁNOK VI.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

26) Ak má Zákazník záujem o reklamáciu, jeho povinnosťou je písomne kontaktovať Dodávateľa na e-mailovej adrese info@beunique,sk, pričom v reklamácii musí byť uvedený konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

27) V prípade reklamácie Dodávateľ zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie a informácie k spôsobu vybavenia reklamácie v rámci zákonných lehôt. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa uplatnenia reklamácie u Dodávateľa podľa predchádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok.

28) Reklamácia môže byť vybavená tak, že bude uznaná úplne alebo čiastočne alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

29) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa považuje za podstatné porušenie Nájomnej zmluvy a Zákazník má právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť.

31) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

32) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Predmetu kúpy alebo závažnosť vady.

33) Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

34) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet prenájmu mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu alebo má právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť.

užívať.

35) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny prenájmu.

36) Pri použitých veciach nezodpovedá Dodávateľ za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

37) Akúkoľvek vadu, ktorú je možné zistiť ihneď pri prvom prezretí, je Zákazník povinný reklamovať u Dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia Predmetu prenájmu; v opačnom prípade stráca Zákazník právo na uplatnenie akejkoľvek vady.

ČLÁNOK VII.

ODSTÚPENIE OD NÁJOMNEJ ZMLUVY

38) Zákazník má právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní o uzavretia Nájomnej zmluvy, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.

39) Zákazník môže na oznámenie o odstúpení od Nájomnej zmluvy využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ako je upravený v čl. V. bod 45 týchto Obchodných podmienok.

40) Podľa § 7 ods. 6 písm. a) ZoOSD Zákazník nemôže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Nájomnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

41) Dodávateľ informuje Zákazníka, že služba poskytnutá Dodávateľom na základe Nájomnej zmluvy je poskytnutá úplne okamihom doručenia Predmetu nájmu Zákazníkovi, nakoľko týmto okamihom dochádza k začiatku plynutia prenájmu. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že po tomto momente nie je oprávnený od Nájomnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka na odstúpenie od Nájomnej zmluvy z iných zákonných dôvodov.

42) V prípade odstúpenia od zmluvy ešte pred doručením Predmetu nájmu Zákazníkovi, znáša Zákazník len náklady spojené s vrátením tovaru Dodávateľovi, pokiaľ takéto náklady vzniknú.

Návrat hore