fbpx

Odstúpenie od zmluvy

ákazník má právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní o uzavretia Nájomnej zmluvy, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.

Zákazník môže na oznámenie o odstúpení od Nájomnej zmluvy využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ako je upravený v čl. V. bod 45 týchto Obchodných podmienok.

Podľa § 7 ods. 6 písm. a) ZoOSD Zákazník nemôže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Nájomnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Dodávateľ informuje Zákazníka, že služba poskytnutá Dodávateľom na základe Nájomnej zmluvy je poskytnutá úplne okamihom doručenia Predmetu nájmu Zákazníkovi, nakoľko týmto okamihom dochádza k začiatku plynutia prenájmu. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že po tomto momente nie je oprávnený od Nájomnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka na odstúpenie od Nájomnej zmluvy z iných zákonných dôvodov. 42) V prípade odstúpenia od zmluvy ešte pred doručením Predmetu nájmu Zákazníkovi, znáša Zákazník len náklady spojené s vrátením tovaru Dodávateľovi, pokiaľ takéto náklady vzniknú.

Návrat hore